WPROWADZANIE ROBOTYKI DO PROCESU WYTWARZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.11.2008 – 30.05.2010
Projkt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Wprowadzenie robotyki do procesu wykonywania konstrukcji stalowych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 30.12.2008
Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-10-035/08-00
Instytucja Wdrażająca / Instutucja Pośrednicząca II stopnia – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Regionalna Instytucja Finansująca -Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Powyższa inwestycja przez zmianę dotyczącą całościowego procesu technologicznego prowadzi do zasadniczo zmienionej z punktu widzenia rynku docelowego (jakim jest rynek krajowy) usługi wykonywania konstrukcji stalowych.

Bardzo wysokie zaawansowanie wdrażanej technologii pozwoli naszej firmie zaoferować usługę wykonywania konstrukcji stalowych o parametrach nie mających odpowiedników na rynku. Realizacja projektu umożliwi firmie znaczące zwiększenie szybkości realizacji zleceń i ich terminowości przy jednoczesnym zwiększeniu jakości utożsamianej z precyzją i powtarzalnością. Parametry te, co wynika ze specyfiki rynku konstrukcji stalowych i budownictwa w ogóle, mogą być utożsamiane z oczekiwaniami klientów.

W obecnej chwili można obserwować coraz silniejszą presję ukierunkowaną na skrócenie okresu realizacji zamówień. W tym zakresie następuje zbliżenie charakterystyk rynku zachodniego i polskiego – na którym coraz mniejszą uwagę przykłada się do ceny. Presja ta czasem negatywnie może wpływać na terminowość realizacji zleceń, ponieważ firmy dążąc do posiadania kontraktu rezygnują z czasowego marginesu bezpieczeństwa. Zjawisko to negatywnie odbija się zarówno na inwestorach, jak i wykonawcach. Realizacja inwestycji jest więc wyprzedzeniem oczekiwań rynku, które z dużym natężeniem wkrótce się pojawią.

Zaoferowanie nowej usługi wymusza na nas realizację nowej inwestycji, której kształt jest pochodną zastosowania najbardziej zaawansowanych z dostępnych technologii. W ramach projektu zakupimy w najwyższym stopniu zautomatyzowane – często bezobsługowe – sterowane elektroniczne przy wykorzystaniu systemów wizyjnych lub laserowych czujników urządzenia do obróbki blach, profili, spawania oraz urządzenia pomocnicze np. suwnice. Realizacja inwestycji znajdzie odzwierciedlenie na poziomie wskaźników produktu i rezultatu; w szczególności jako wprowadzenie nowej usługi.